Explosieveiligheidsdocument

Wat is een EVD?

Een EVD, ofwel Explosieveiligheidsdocument, is een cruciaal document dat wordt opgesteld in overeenstemming met de ATEX-richtlijn (ATEX 153) in de Europese Unie.

Het doel van een Explosieveiligheidsdocument is het identificeren, evalueren en beheersen van de risico’s met betrekking tot explosiegevaar in de werkomgeving waar ontvlambare stoffen aanwezig kunnen zijn.

Het document bevat gedetailleerde informatie over hoe explosiegevaar wordt aangepakt en welke maatregelen worden genomen om de veiligheid van werknemers te waarborgen. De globale inhoud van een EVD omvat meestal de volgende elementen:

  • Identificatie van de explosieve atmosferen: Het document begint met het identificeren van de gebieden waar potentieel explosiegevaar bestaat. Dit omvat het specificeren van de ATEX-gevarenzones (bijvoorbeeld Zone 0, Zone 1, Zone 2 voor gasexplosieve atmosferen of Zone 20, Zone 21, Zone 22 voor stofexplosieve atmosferen) en het beschrijven van de omstandigheden waarin explosieve atmosferen kunnen ontstaan.

 

  • Risicobeoordeling: Een grondige risicobeoordeling wordt uitgevoerd om de aard en de omvang van de explosiegevaren te beoordelen. Dit omvat het evalueren van de frequentie en de duur van mogelijke explosieve atmosferen, evenals de mogelijke ontstekingsbronnen.

 

  • Technische en organisatorische maatregelen: Het EVD beschrijft de technische en organisatorische maatregelen die zijn genomen om explosiegevaar te voorkomen of te beheersen. Dit kan onder meer het gebruik van explosieveilige apparatuur, ventilatie, isolatie, en andere preventieve maatregelen omvatten.

 

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): Het document kan informatie bevatten over de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor werknemers die in explosiegevaarlijke gebieden werken, zoals beschermende kleding, ademhalingsapparatuur, enzovoort.

 

  • Instructies en procedures: Het EVD bevat verwijzingen naar gedetailleerde instructies en procedures voor werknemers en aannemers die in explosiegevaarlijke zones werken. Dit omvat procedures voor het betreden en verlaten van deze zones, evenals voor noodgevallen.

 

  • Onderhoud en inspectie: Het document kan eisen bevatten met betrekking tot het regelmatig onderhouden en inspecteren van apparatuur en installaties die in explosiegevaarlijke omgevingen worden gebruikt.

 

  • Verantwoordelijkheden: Het EVD identificeert de verantwoordelijkheden van werknemers, werkgevers en andere betrokken partijen met betrekking tot explosieveiligheid.

 

  • Documentatie en verslaglegging: Alle relevante documentatie, waaronder inspectierapporten, risicobeoordelingen en certificaten van apparatuur, moet worden vastgelegd.

 

In het Explosieveiligheidsdocument word omschreven hoe en waar dit gebeurt.

Het opstellen en onderhouden van een EVD is essentieel om te voldoen aan de ATEX-richtlijnen en om de veiligheid van werknemers te waarborgen in omgevingen waar explosiegevaar kan optreden. Het document moet regelmatig worden bijgewerkt om rekening te houden met wijzigingen in de werkomgeving of in de gebruikte apparatuur.

Artikel met dank aan 123ATEX